11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kazanımları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kazanımları

Öğrencilerin ve dolaylı olarak toplumun 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kazanımları ile elde edineceği çok çeşitli erdemler vardır. Daha önce din dersi haftada bir saat verilmekteydi. Önemine binaen haftada 2 saate çıkarıldı. 2017 yılında yapılan bu değişiklikle öğrencilerin konuları daha detaylı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. İnsanların günlük yaşadığı konuları içerdiğinden dolayı ders çok dinamiktir.

Din dersinde öğrenciler müfredattaki konuları öğrenmekle kalmaz. Aynı zamanda güncel konular hakkında da bilgi edinirler. Hayatın içinden bir ders olması din dersini daha değerli kılmaktadır. Üniversite sınavlarında soruların çıkması dersin daha çok dikkate alınmasını sağlamıştır. 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders testleri okul ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Dünya ve Ahiret Ünitesinin Kazanımları

Bir Müslüman için dünya ve ahiret dengesinin kurulabilmesi çok önemlidir. 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders testleri sorularında dünya ve ahiret ünitesinden çok soru sorulmaktadır. Ünitenin içinde ahirete uğurlama, ahiret alemi, varoluşun ve hayatın anlamı, Kur’an’dan mesajlar konularına yer verilmektedir. Şiirler, veciz sözlerden yararlanılarak konu anlatımı yapılır. Ünitenin kazanımları kısaca şöyledir;

·         Ahirete inanmanın önemi kavranır, hayat anlam kazanır.

·         Ahiret ile dünya hayatı arasındaki ilişki kurulur.

·         Ayet ve hadisler ışığında ahiret hayatının aşamaları temellendirilir.

·         Cenaze işlemleri gibi dini uygulamalar örneklerle açıklanır.

·         Çok manidar mesajların bulunduğu Bakara suresi 153 ile 157. ayetleri değerlendirilir.

Kur’an’a Göre Hz. Muhammed Ünitesi Kazanımları

Ayet ve hadisler eşliğinde anlatılan Kur’an’a göre Hz. Muhammed ünitesinde edebiyatımızın metinlerinden de yararlanılır. Ünitede temel olarak Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik yönü, Hz. Muhammed’in (sav) şahsiyeti, Ahzap suresinin 45 ile 46.ayetleri, Hz. Muhammed’e (sav) bağlılık ve itaat konuları anlatılır. 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kazanımları ünite bazında şöyledir;

·         Hz. Muhammed’in (sav) örnek şahsiyeti, peygamberlikle ilgili sorumlulukları açıklanır.

·         Hz. Muhammed’e (sav) itaatin ve bağlılığın önemi ayet ve hadislerle anlatılır.

·         Ahzap suresinin 45 ve 46.ayetlerindeki mesajlar değerlendirilir.

Kur’an’da Bazı Kavramlar Ünitesinin Kazanımları

Kur’an’ı daha doğru anlayabilmek için içinde geçen kavramların anlamlarını bilmek gerekir. Kur’an’ı idrak etmek adına bu ünite çok önemlidir. Ünitede Kur’an’da sıklıkla geçen kavramlara yer verilmiştir. Hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim, cihat, salih amel kavramlarına ve Kehf suresinin 107 ile 110.ayetlerine yer verilir. Ünitenin kazanımları;

·         Öğrenilen kavramlar daha iyi anlaşılır.

·         İslam’ı doğru anlamada kavramların önemi anlaşılır.

·         Kehf suresinin 107 ile 110.ayetlerinin verdiği mesajlar idrak edilir.

İnançla İlgili Meseleler Ünitesinin Kazanımları

Ünitede yeni dini hareketlere, inançla ilgili felsefi yaklaşımlara ve Lokman suresi 27.ayet ile En’am suresi 59.ayete yer verilir. Farklı düşüncelerin bakış açısıyla konular ele alınır. Ünitenin kazanımları;

·         Farklı olan inanç yaklaşımları tartışılır.

·         Yeni ortaya çıkan akımların özellikleri öğrenilir.

·         Lokman suresi 27.ayetiyle En’am suresinin 59.ayetinin mesajları detaylıca anlatılır.

Yahudilik ve Hristiyanlık Ünitesinin Kazanımları

Dünya üzerinde halen yaşanılan üç semavi din vardır. Bunlar; İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik’tir. İslamiyet dışındakiler tahrif edilmiştir. Dünya üzerinde çok sayıda insanın dini olan Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında bilgi edinmek gerekir. Liseden mezun olmak üzere olan 11. sınıf öğrencileri genel hatlarıyla bu dinleri tanımalıdır. Dinlerin inanç kavramları, kendi kabulleri çerçevesinde anlatılır. Dünya üzerinde hangi bölgede hangi dinin yaygın olduğu bilgisi de verilir. Ünitenin kazanımları;

·         Yahudiliğin nasıl doğduğu, nasıl geliştiği ve tarihsel süreci özetlenir.

·         Hristiyanlığın doğuşu, gelişimi ve tarihsel süreci anlatılır.

Din dersiyle öğrenciler hayatlarının her safhasında ihtiyaç hissedecekleri bilgileri edinmiş olurlar. 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kazanımları okul ve üniversiteye giriş sınavlarını başarmada etkili olacaktır. Konuların pekiştirilmesi ve kavramların unutulmaması için tekrara ve soru çözümüne dikkat edilmelidir.